BULLETIN AET 2023 -2 (47)

СИЁСАТИ МАОРИФ / ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА / EDUCATIONAL POLICY

РУШДИ КОРҲОИ ИЛМИЮ-МЕТОДИИ САМТИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР ТУЛИ 20 СОЛ
Шербоев С.
11-19 0

ЗАМИНАҲОИ ПЕДАГОГИИ ТАРБИЯИ ОДАМИЯТ ДАР НАСЛИ НАВРАС
Гулмадов Ф.
19-28 0
МАСЪАЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА / ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ / GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY

МЕСТО И РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА
Байзоев А.
29-36 0

ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКА И ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ ПЕДАГОГИКЕ
Абдулахадова А.С., Оддиева Ш.А.
36-44 0

САҲМИ ҶАВОНОН ДАР РУШДУ НУМӮИ ВАҲДАТ ВА РИЗОЯТИ МИЛЛӢ
Давлатшоева А.
44-48 0

МАВҚЕИ СТАНДАРТ, БАРНОМА ВА КИТОБИ ДАРСӢ ДАР ТАШАККУЛИ МАДАНИЯТИ БАШАРДӮСТОНАИ ДОНИШҶӮЁНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ
Маҳмадализода Б.Р.
48-58 0

МАСЪАЛАҲО ВА МУШКИЛОТИ ТАРБИЯИ АХЛОҚӢ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
Мирзоназарова Б.С.
58-63 0

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ОМОДАСОЗИИ КАСБӢ-ИРТИБОТИИ ДОНИШҶӮЁНИ ОМӮЗИШГОҲИ ТИББӢ ДАР РАВАНДИ МАШҒУЛИЯТҲОИ ЗАБОНИ РУСӢ
Юлдошев У., Мухторова И.Ҳ.
63-68 0
МАСЪАЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА / ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ/ GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY

ЗАРБУЛМАСАЛ ВА АҲАМИЯТИ ТАРБИЯВИИ ОН
Норова З.И., Ашӯрова Ш.К.
69-76 0

САҲМИ САДРИДДИН АЙНӢ ДАР ФИРДАВСИШИНОСӢ
Одинаева С.Н.
76-80 0

ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ УСУЛИ МУАММОГУЗОРӢ ВА ТАЛАБОТИ ПЕДАГОГӢ БА ТАШКИЛИ РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ИБТИДОӢ БО УСУЛИ МУАММОГУЗОРӢ
Осимова М.М.
81-84 0

РОҲҲОИ САМАРАНОКГАРДОНИИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶӮЁНИ РАВИЯИ МУҲАНДИСӢ ТАВАССУТИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ
Саидов А.Қ.
85-91 0

АҲАМИЯТИ БОЗӢ ДАР ТАШАККУЛИ СИФАТҲОИ МАЪНАВӢ-АХЛОҚИИ КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ
Раҳимзода Ф.Г.
91-97 0

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ УСУЛИ МУАММОГУЗОРӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Рабиев С.М., Осимова М.М.
97-101 0

МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ ШАКЛҲОИ ГУРӮҲИИ КОР ДАР ДАРСҲОИ ГЕОГРАФИЯ
Холмуродова М.Д.
101-109 0

ҶАНБАҲОИ ПЕДАГОГИИ БОЗИҲО ДАР ТАШАККУЛИ РАФТОРИ КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ
Раҳимзода Ф.Г.
109-116 0

НАҚШИ ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГӢ ДАР ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИИ ХОНАНДАГОН
Ҳотамов Ф.М.
116-123 0

УНСУРҲОИ МУОШИРАТИ ПЕДАГОГӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ МУАССИР ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ИННОВАТСИОНӢ
Шарипов А.М.
123-129 0

ВАЗЪИ РУШДИ СИФАТҲОИ АХЛОҚӢ-ИРОДАВИИ НАВРАСОНИ ДАР МАКТАБҲОИ ВАРЗИШӢ ТАҲСИЛКУНАНДА
Гулмадов Ф., Қодиров З.К.
129-135 0

ҶАНБАҲОИ ПЕДАГОИИ ТАШАККУЛИ РИСОЛАТИ АХЛОҚИИ ВАРЗИШГАРОН – ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДАИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ
Шарипов Ш.Б.
135-140 0
ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМ / ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ / TEACHING TECHNOLOGY

ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТҲОИ ЗЕҲНИИ ХОНАНДАГОН ДАР ҶАРАЁНИ ОМӮЗИШИ МАТЕМАТИКА ТАВАССУТИ ТАЪЛИМИ ФУНКСИОНАЛӢ
Курбанов С.Р.
141-145 0

МЕТОДҲОИ ИСТИФОДАБАРИИ ФУНКСИЯҲОИ ГИПЕРБОЛӢ ВА БАЪЗЕ ФОРМУЛАҲОИ ТРИГОНОМЕРӢ ДАР ҲАЛЛИ МИСОЛУ МАСЪАЛАҲО
Давлатов Р.Ҷ., Илёсов Ҷ.С.
146-152 0

ТАТБИҚИ МЕТОДҲОИ ГУНОГУНИ ТАЪЛИМ ДАР РАВАНДИ ОМӮЗОНИДАНИ МАВЗӮИ “ЭЛЕКТРОЛИЗ”
Сироҷов Ф.З., Холиқова Л.Р., Умаров С.А.
153-158 0