BULLETIN AET 2023 -1 (46)

СИЁСАТИ МАОРИФ / ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА / EDUCATIONAL POLICY

СОВРЕМЕЕНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВЕННОГО ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА
Негматов С.Э.
11-16 0

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Гулмадов Ф., Хабибова О.М.
16-22 0
МАСЪАЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА / GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY / ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

ДАРАҶАҲОИ ТАШАККУЛЁБИИ МАЪРИФАТНОКИИ АМАЛӢ (ФУНКСИОНАЛӢ)
Бобизода Ғ.М., Абдураҳмонов Г.Н.
23-29 0

НАҚШИ ТАҶРИБАОМӮЗИИ ПЕДАГОГӢ ДАР ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ОМӮЗГОРИ ОЯНДАИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ
Амиров С.Д.
29-33 0

ТАШАККУЛИ РАФТОРИ ИҶТИМОӢ-ФАРҲАНГИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ ТАВАССУТИ ШАРТҲОИ ПЕДАГОГӢ
Гиёев А.Х., Шарипов Б.Ф.
33-39 0

РОҲҲОИ КАЛИМАСОЗИИ СЛЕНГҲОИ ҶАВОНОНИ АНГЛИСЗАБОН
Кабиров Л.А.
40-44 0

РОҲҲОИ ТАКМИЛ ДОДАНИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ХОНАНДАГОНИ ИМКОНИЯТАШОН МАҲДУД ДАР ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГӢ
Рамазонова Р.С.
44-50 0

ХУСУСИЯТҲОИ УСУЛҲОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ БО ИСТИФОДА АЗ ТЕХНОЛОГИЯИ МОДЕРАТОРӢ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ МОДАРӢ
Рамазонова Р.С., Мирзоева С.Д.
50-56 0

ТАШАККУЛИ ҲИССИЁТИ АХЛОҚИЮ ЗЕБОИПАРАСТИИ КӮДАКОНИ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ ТАВАССУТИ МУСИҚӢ
Рамазонов Д.С.
56-61 0

ҶАНБАҲОИ ИҶТИМОӢ – ПЕДАГОГИИ РУШДИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ХОНАНДАГОН
Раҳимӣ К.М.
61-69 0

САБАБҲО ВА ОМИЛҲОИ АСОСИИ ЗӮРОВАРӢ ДАР ОИЛА НИСБАТИ КӮДАКОН
Ризвонова З.П.
69-77 0

ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ КАСБИИ ДОНИШҶӮ – ОМӮЗГОРИ ОЯНДАИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
Мирзоева А.
78-83 0

ТАЪЛИМИ МОДУЛӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР САМАРАНОКИИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ ОМӮЗГОРОН
Собиров С.Ф.
83-88 0

АҚИДАҲОИ ПЕДАГОГИИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ ДАР ТАРБИЯИ АРЗИШҲОИ МАЪНАВӢ-АХЛОҚИИ ХОНАНДАГОН
Тоҳириён Ш.А., Яҳёев Ш.Ш.
89-93 0

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПАССИВА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Холикзода А.
93-97 0

ҶАНБАҲОИ ПЕДАГОГИИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЙЁР НАМУДАНИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДАИ БИОЛОГИЯ ДАР РАВАНДИ ТАРБИЯИ ФАРҲАНГИ ЭКОЛОГИИ ХОНАНДАГОН
Шарифова Б.Н.
97-103 0

АСОСҲОИ ПЕДАГОГИИ РУШДИ ТАФАККУРИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ БА ВОСИТАИ АФСОНАҲОИ ХАЛҚИ ТОҶИК
Тоҳириён Ш.А., Шарифова С.С.
103-110 0

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТАДЖИКСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Курбонов С.Х.
110-116 0

ҶАНБАҲОИ ПЕДАГОГИВУ ПСИХОЛОГИИ ИНКИШОФИ КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ ДАР РАВАНДИ БОЗӢ
Қодирова М.Б.
116-120 0

ТАШАККУЛИ ОДАТҲОИ ФАРҲАНГИ МАДАНИЯТИ МУОШИРАТ ДАР МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ
Шеров Р.А.
120-125 0

АФСОНА – ВОСИТАИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ ҲИССӢ-ИРОДАВӢ ВА ТАРБИЯИ АХЛОҚӢ-МАЪНАВИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ
Файзиева Ҳ.А.
125-130 0

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Вахобова А.А.
130-136 0

УСИЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА И УСВОЕНИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ – УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
Каюмов А.Д.
136-141 0

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ МАФҲУМҲОИ ИЛМӢ ВА ДОНИШҲОИ ТАҶРИБАИ ҲАЁТИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ БОЛОӢ
Гулмадов Ф., Носиров С.Ш.
141-147 0

ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ ҲАМЧУН ВАСИЛА БАРОИ ИШТИРОК ДАР БОЗИҲОИ ОЛИМПӢ
Шарипов Ш.Б.
147-152 0
ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМ / TEACHING TECHNOLOGY / ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В ВУЗАХ
Мирзозода Р.Р., Нугмонов М.
153-159 0

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Сафаров Б.Б.
159-165 0

АҲАМИЯТИ ИСТИФОДАБАРИИ МАВОДИ ҲИФЗИ ТАБИАТ ДАР ДАРСҲО ВА КОРҲОИ БЕРУНАЗСИНФӢ ДОИР БА ХИМИЯ
Акбарова Б.
165-169 0

ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ MS EXCEL ДАР ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ЗИНАИ ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ
Саидзода И.М., Саидҷаҳфаров А.И.
169-178 0

МУҲИТИ МУОСИРИ РАВАНДИ ОМОДАСОЗИИ ОМӮЗГОРОН БА ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИННОВАТСИОНИИ МУОСИРИ ТАЪЛИМ
Ахмедова М.Ф.
178-183 0

ШАКЛҲО ВА МЕТОДҲОИ ТАЪЛИМ БО ВОСИТАҲОИ ДИДАКТИКИИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИЮ КОММУНИКАТСИОНӢ ДАР ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ҲАРБӢ
Шоимардонов Д.А.
183-192 0