BULLETIN AET 2022 -4 (45)

СИЁСАТИ МАОРИФ / ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА / EDUCATIONAL POLICY

ПОИСК НОВЫХ ПОДХОДОВ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
КАРИМОВА Ирина Холовна
11-16 0
МАСЪАЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА / GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY / ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
КАРИМОВА Ирина Холовна, АМИНОВ Муслихиддин Фозилдинович
17-23 0

ҶАНБАҲОИ ПЕДАГОГӢ ВА ПСИХОЛОГИИ МАФҲУМИ ИСТЕЪДОД ВА ЛАЁҚАТМАНДӢ
КАРИМЗОДА Шавкат Карим, ҚУВВАТОВА Рафоат Ашӯровна
23-32 0

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КАРИМЗОДА Мирзо Бадал, АБДУНАЗАРЗОДА Шоиста Абдуназар
33-41 0

ТАШАККУЛИ ТАФАККУРИ МАНТИҚИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР РАВАНДИ ИҶРОИ КОРИ МУСТАҚИЛОНА
ШАРИФИЁН Муқаддас Холиқзода
41-48 0

ТАТБИҚИ ФАЪОЛИЯТИ ПЕДАГОГӢ-МАЪРИФАТИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР РУШДИ МАШҒУЛИЯТИ СОТСИОЛОГИЯИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ ВА ВАРЗИШИ МУОСИР
ДАВЛЯТБОЕВА Сарвиноз Абдумаликовна
48-53 0

ШАРОИТҲОИ АСОСИИ ҲАМКОРИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ ВА ХОНАВОДА ДАР ОМОДА НАМУДАНИ КӮДАКОН БА ТАЪЛИМИ МАКТАБ
ШАРИПОВ Бахтовар Файзович
53-59 0

ДАРЁФТ ВА РУШДИ ҚОБИЛИЯТИ ЗЕҲНИИ ХОНАНДАГОНИ БОЛАЁҚАТ ДАР НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ МУОСИР
НЕЪМАТУЛЛОЕВ Муродбек Музафарович
59-67 0

БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАРБИЯИ ОИЛАВӢ
МУҲАММАДӢ Абдураҳмон
67-72 0

МАВҚЕИ САЛОҲИЯТИ МАЪРИФАТӢ – ЭҶОДӢ ДАР ТАЙЁРИИ КАСБИИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА
АБДУЛЛОЗОДА Маҳфуза
72-77 0

БАНИЗОМДАРОРИИ САЛОҲИЯТҲОИ УМУМИТАЪЛИМӢ ДАР БАЛАНДБАРДОРИИ СИФАТИ ТАҲСИЛОТ
МАДАТЗОДА Манзура
77-83 0

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-КРЕАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
САБУРИ Хайрулло Мирзозода, МАНСУРОВА Дилрабо Кодирджоновна
83-91 0

РУШД ВА ТАШАККУЛИ ҲАМАҶОНИБАИ ШАХС ДАР ТАРБИЯИ ЭСТЕТИКӢ
АМИРОВА Гулнисо Гулмировна
91-97 0

ТАЪЛИМ ДАР ФАЗОИ ЯГОНАИ УМУМИҶАҲОНӢ
ЗИЁВИДДИНЗОДА Зулолиддин Зиёвиддин
97-101 0

ТАКМИЛИ ИХТИСОС – ОМИЛИ РУШДИ МАҲОРАТИ КАСБИИ ОМӮЗГОР
ҚУРБОНОВ Некрӯз Нураҳмадович
101-106 0

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СКАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ФАЙЗИЕВА Ханифахон Аюбовна
106-111 0

ОМӮЗИШИ МЕТОДОЛОГИИ ТАРБИЯИ ИҚТИСОДИИ НАВРАСОН ДАР ХОНАВОДА
АБДУҶАБОР Рустам
111-119 0

ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ РЕЧЕВОГО И ЖИЗНЕННОГО ЭТИКЕТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
КОСИМОВА Шахноза Холиковна
119-123 0

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
ОГАНИСЯН Шагане Грантовна
123-128 0

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
СУЛТОНОВ Рустам Нозимович
128-134 0

ОМИЛҲОИ АСОСИИ РУШДИ ЗЕҲНИ ИҶТИМОӢ ҲАНГОМИ ТАҲСИЛ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
МИРАМОНЗОДА Раҳимбердӣ
134-141 0

НАҚШ ВА МАҚОМИ НАМУДҲОИ ТАЪЛИМ ҲАМЧУН ЯКЕ АЗ МАФҲУМҲОИ АСОСИИ ДИДАКТИКӢ ДАР НАЗАРИЯИ ТАЪЛИМ
НАЗАРОВА Муқаддас Султоновна
141-147 0

ҲАМБАСТАГИИ АҚИДАҲОИ ТАРБИЯВӢ-АХЛОҚИИ АБУАБДУЛЛОҲ РӮДАКӢ ВА ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ
САИДИБРОИМОВ Шозодаиброҳим Одилшоевич
147-152 0

УСУЛҲОИ ИННОВАТСИОНИИ ТАЪЛИМ: МОҲИЯТ, ГУРӮҲБАНДӢ ВА НИЗОМИ ИСТИФОДАБАРӢ
БОБОЗОДА Аълохон Аброрхон
152-161 0

ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
РУСТАМЗОДА Сухроб Хакими
161-167 0

ИСТИФОДАИ ХУСУСИЯТҲОИ ЭТНОПЕДАГОГИКА ДАР ТАРБИЯИ АХЛОҚИЮ ЭСТЕТИКИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
ЗОИДОВА Сабоат Абдуманоновна
167-174 0

МАСЪАЛАҲОИ ТАРБИЯИ АХЛОҚӢ ВА МОҲИЯТИ ОН ДАР ИҶТИМОИШАВИИ НАВРАСОН
РИЗОЕВА Нигинамо
175-180 0
ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМ / TEACHING TECHNOLOGY / ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

ВАЗЪИ МУОСИРИ ТАШАККУЛИ ДОНИШҲОИ ИТТИЛООТИЮ КОММУНИКАТСИОНИИ ДОНИШҶӮЁНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
МИРЗОЕВ Абдулазиз Раҷабович, ТУЕВ Шоҳин Шоевич, САЛИЕВ Одилҷон Қурбонхолович
181-193 0

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
АТАХОНОВА Хокима Рашидхоновна, НИЗОМЗОДА Мухибулло Махмадрозик, КУРБОНОВА Саида Мухамадовна, КУРБОНОВА Мукадас Завайдовна
193-200 0

БАРНОМАИ ЭЛЕКТРОНИИ “ЕDONISH” ҲАМЧУН УНСУРИ МУҲИММИ РАҚАМИКУНОНИИ СОҲАИ ТАҲСИЛОТ
КАРИМЗОДА Шавкат Карим, МУРОДОВ Зафар
200-207 0

САМТҲОИ АСОСИИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИЮ КОММУНИКАТСИОНӢ ДАР РАВАНДИ ОМОДАСОЗИИ КАСБИИ КУРСАНТҲО
ШОИМАРДОНОВ Давлаталӣ Анварович