BULLETIN AET 2022 -1 (42)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

РОҲҲОИ ОМӮЗИШУ РУШДИ ФАНҲОИ ТАБИАТШИНОСИЮ РИЁЗӢ ВА ТАФАККУРИ ТЕХНИКӢ ДАР ДОНИШҶӮЁН (ДАР ҲОШИЯИ ТАТБИқИ “БИСТСОЛАИ ОМӯЗИШ ВА РУШДИ ФАНҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ, ДАқИқ ВА РИЁЗӢ ДАР СОҲАИ ИЛМУ МАОРИФ”)
Нугмонов М., Туронов С.
11-16 0
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

РАДИКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
Мухиддинзода Б.
17-23 0

ОВЛАДЕНИЕ РУССКОЙ РЕЧЬЮ СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Гиёев А.Х.
24-28 0

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Джумаев И.
28-33 0

ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚӢ ҲАМЧУН КАТЕГОРИЯИ ИҶТИМОӢ
Каримзода М., Саторова М.Қ.
33-38 0

РУШДИ ДОНИШҲОИ ЗЕҲНӢ ТАВВАСУТИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВӢ
Мирзоев А.Р., Кассиров Ш.Н.
38-45 0

ТАҲСИЛОТИ ИНКЛЮЗИВИИ (ФАРОГИР) КӮДАКОНИ НОРАСОИҲОИ ШУНАВОИДОШТА – МУШКИЛИҲО ВА РОҲҲОИ АМАЛИСОЗИИ ОН
Шодмонов Ш.С.
45-52 0

ВАТАН, ТАРБИЯИ ВАТАНДӮСТӢ, ВАЗИФА ВА МАЗМУНИ ОН ДАР МАКТАБИ МУОСИР
Суриева Ш.Ч.
52-57 0

ОИД БА МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ ХУДТАРБИЯКУНИИ СИФАТҲОИ АХЛОҚӢ-ИРОДАВИИ ВАРЗИШГАРОНИ НАВРАС ДАР МАКТАБҲОИ ВАРЗИШӢ
Қодиров З.К.
57-63 0

САЛОҲИЯТҲОИ КАЛИДӢ – ВОСИТАИ МУҲИМ ДАР ТАШККУЛИ ТАҶРИБАИ ШАХСИИ ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Мадатзода М.
63-70 0

ФАРҲАНГИ ХОНАВОДА ВА ОМОДАСОЗИИ ФАРЗАНДОН БА ҲАЁТИ ХОНАВОДАГӢ
Лутфуллоева П., Абдуҷабор Р.
70-75 0

ТАСНИФОТИ МУАММОҲОИ МУОСИРИ ИЛМИИ СОҲАИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ
Самадов М.
75-84 0

ТАВСИФИ ПЕДАГОГӢ-ПСИХОЛОГИИ МУТОБИҚШАВИИ КӮДАКОНИ ҲУҚУҚВАЙРОНКУНАНДА ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИИ МАХСУС
Эмомова М.Н.
84-90 0

РОҲҲОИ ИНКИШОФИ ШАВҚИ ХОНИШИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР РАВАНДИ ДАРС ВА ТАДБИРҲОИ БЕРУНАЗСИНФӢ
Улфатов М.
91-96 0

ОМОДАСОЗИИ ДОНИШҶӮЁНИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ БА ИРТИБОТИ КАСБӢ – МЕҲВАР БО ЗАБОНИ ХОРИҶӢ (АНГЛИСӢ)
Файзуллозода Ҳ.
96-103 0

СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ СПОРТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Давлятбоева С.А.
103-110 0
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

МЕТОДИКАИ ОМӮЗИШИ ҚИСМҲОИ ТЕХНИКӢ ВА БАРНОМАВИИ КОМПЮТЕР
Саидзода И.М., Ҳайётов Қ.Э.
111-117 0

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ КОРҲОИ НАЗОРАТИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР ОМӮЗИШИ ФАННИ МАТЕМАТИКА
Зиёвиддинзода З.З.
117-123 0

САМАРАНОКИИ МАВОДҲОИ ЗИДДИГЕЛМИНТИИ ТАЪСИРАШОН ДАРОЗ КАРДАШУДА
Ахмадов Н.А., Пулотов Ф.Х., Муҳриддин Г.
123-126 0

МАСЪАЛАҲОИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС ДАР АВАСТО ВА АФКОРИ ПЕДАГОГИИ МУТАФФАКИРОНИ ТОҶИКУ ФОРСИ АСРҲОИ Х – АВВАЛИ АСРИ XI
Раззоқов Х.