BULLETIN AET 2021 -4 (41)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЭКСКУРСИЯ В ШКОЛЫ НОВОГО ТИПА
Каримова И.Х., Мирзоева Н.Р.
11-13 0

ГУСТАРИШИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ БА ХОРИҶИЁН ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ
Байзоев А.М.
14-20 0
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
Зайтметов Х.А., Кодирова Н.Ш.
21-25 0

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ
Давлатов Д.Р., Тайгуншоева А.Г.
25-33 0

БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЙЁР НАМУДАНИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДАИ ФАННИ БИОЛОГИЯ БА ТАРБИЯИ ФАРҲАНГИ ЭКОЛОГИИ ХОНАНДАГОН
Гулмадов Ф., Шарифова Б.Н.
33-39 0

АСОСНОКИИ САМТГИРИИ МАШҒУЛИЯТҲОИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ ДАР ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ БОЛОӢ
Камолзода С., Султонов И.С.
39-46 0

БАЛАНДБАРДОРИИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДАИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР ДОНИШГОҲҲОИ ОМӮЗГОРӢ
Марофиев Ф.М.
46-51 0

АФЗАЛИЯТНОКИИ ТАЪЛИМ ДАР ТАШАККУЛИ ДОНИШҲОИ ЗЕҲНӢ, МАҲОРАТ ВА МАЛАКАҲОИ ХОНАНДАГОН: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ
Носиров С.Ш.
51-61 0

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Салиев О.К.
61-67 0

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
Содикова М.С.
67-72 0

ОМӮЗИШ ВА ТАҲЛИЛИ АСОСҲОИ ИЛМӢ-ПЕДАГОГИИ КАТЕГОРИЯҲОИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ОМӮЗГОР
Хоҷаев А.А.
73-77 0

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКИХ И ТАДЖИКСКИХ СКАЗОК
Хусайнов Ф.Р., Рахмон Х.
77-84 1

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ (МЕДИЦИНСКОЙ) ЛЕКСИКЕ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Назарова М.Р., Холматова М.А.
85-88 0

ТАТБИҚИ ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ҲИССИ ВАТАНДӮСТИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР РАВАНДИ ТАҶРИБАОМӮЗИИ ТАЪЛИМӢ
Ҳайдарова М.М.
88-95 0

ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ДОНИСТАНИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ – МУҲИМТАРИН ВАЗИФАИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ ВА ТАЙЁРИИ КАСБИИ ДОНИШҶӮЁН
Каримзода М., Абдулаҳадова А.С.
96-102 0
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

ХИЗМАТРАСОНИҲО, НАҚШ ВА ПЕШРАФТИ ИНТЕРНЕТ ДАР ТАҲКИМИ ТАХАССУСҲОИ КОММУНИКАТСИОНИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ТОҶИКИСТОН: ТАҲЛИЛ ВА ТАҲҚИҚ НИСБАТ БА ДИГАР КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ
Бобозода А.А.
103-110 0

НАЧЕНИЕ И РОЛЬ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ
Исоева Д.С.
110-116 0

ЗАРУРИЯТИ ИСТИФОДАИ МОДЕЛҲОИ ИТТИЛООТӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Муродов М.К.
116-120 0