ВЕСТНИК АОТ 2021 -3 (40)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЗАМИНАҲОИ БАВУҶУДОЙИ МАЪРИФАТОКИИ АМАЛӢ (ФУНКСИОНАЛӢ)
Бобизода Ғ.М., Абдураҳмонов Г.Н.
11-15 0

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНО — ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
Рахимзода Х., Хасанзода Ю.Ю.
16-24 0
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

САМТҲОИ АСОСИИ СОХТОР, МУНДАРИҶА ВА РУШДИ ПРОБЛЕМАИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ ДАР НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Зиёвиддинзода З.З., Самадов М.С.
25-33 0

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЕГО ПЕДАГОГИЧСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Абдуназарзода Ш.А.
34-40 0

ШАРОИТИ ТАШКИЛИЮ ПЕДАГОГӢ БАРОИ ТАШАККУЛИ ОМОДАГИИ ОЯНДАИ ОМӮЗГОР БА ТАЪЛИМИ ФАННИ «ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ»
Самадов М.С., Зиёвиддинзода З.З.
40-47 0

РОҲҲОИ ОМОДАСОЗИИ КӮДАКОНИ НУҚСОНИ НУТҚӢ ДОШТА БА МАКТАБ
Мирзоев Ш.С., Ҳақназаров Т.М.
47-54 0

НАҚШИ ОСОРХОНАҲО ДАР ПЕШРАФТИ ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ
Сафарова М.М.
54-56 0

ТАВСИФИ АЛАЛИЯ — ЯКЕ АЗ НУҚСОНҲОИ НУТҚӢ ВА РОҲҲОИ ИСЛОҲИ ОН
Ҳақназаров Т.М.
57-64 0

ВКЛАД СОТИМА УЛУГЗАДЕ В ПЕРЕВОДЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА
Шозиёева Г.П., Хукуматова Г.Р.
65-75 0

ИСТИФОДАИ САҲНАЧАҲО БАРОИ САЙҚАЛ ДОДАНИ ДОНИШҲОИ ГРАММАТИКИИ ХОНАНДАГОН ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ВА КОРҲОИ БЕРУНАЗСИНФӢ (ДАРСҲОИ НАМУНАВӢ ВА ҲАФТАҲОИ ФАННӢ)
Лутфуллоева П.М., Иқболова З.С.
75-82 0

РАВИШҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАҲҚИҚИ ТАШАККУЛЁБИИ САЛОҲИЯТНОКИИ КАСБИИ ДОНИШҶӮЁНИ КОЛЛЕҶҲОИ ТИББӢ
Маҳмудзода Қ.Н.
82-89 0

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ
Махмудзода К.Н.
89-95 0

ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ БО ДАРНАЗАРДОШТИ МАХСУСИЯТҲОИ РАВОНӢ, ҶИСМОНӢ ВА МАЪНАВИИ ХОНАНДАГОН
Султонов И.С.
95-100 0

ТАСВИРИ ЗАБОНИИ ҶАҲОН
Матробиён С.Қ., Наҷмиддиниён Ф.Р.
100-106 0

ЭКСПОЗИТСИЯИ ОСОРХОНАВӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДИ ТУРИЗМИ ФАРҲАНГӢ
Абдулов Ҷ.М.
106-110 0

ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД
Давлатшозода А.
110-114 0

НАҚШИ МАТБУОТИ ДАВРӢ ДАР БОЗТОБИ ҶАШНИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ НАВРӮЗ (ДАР МИСОЛИ РӯЗНОМАИ ҶУМҲУРИЯТ ВА ҲАФТАНОМАИ ОЗОДАГОН)
Олимиён С.Ш.
114-120 0
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

ТАТБИҚИ НАВЪ ВА ШАКЛҲОИ ГУНОГУНИ САВОЛУ МАСЪАЛАҲОИ ТЕСТ ДАР САНҶИШИ ДАСТОВАРДҲОИ ТАЪЛИМИИ ДОНИШҶӮЁН АЗ СИЛСИЛАФАНҲОИ БАРНОМАСОЗӢ
Назарзода Р.С.
121-132 0

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Абдуллоева З.Н.
132-137 0

МЕТОДИКАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ИҚТИСОДӢ БО ЁРИИ БАРНОМАҲОИ КОМПЮТЕРӢ
Давлатов Р.Ҷ., Абдусамад М.