BULLETIN AET 2020 -1 (34)

CONTENTS

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НАҚШИ МАТБУОТИ СОҲАВӢ ДАР БАРРАСИИ ДУ САНАДИ МУҲИММИ СОҲАИ МАОРИФ (ДАР МИСОЛИ НАШРИЯИ “ОМӯЗГОР”)
Нурализода Н.
9-14
САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ НЕРӮИ МУҲИТИ БИСЁРФАРҲАНГИИ ТАҲСИЛОТӢ ДАР ҒАНИГАРДОНИИ ТАҶРИБАИ МАЪНАВӢ-АХЛОҚИИ ДОНИШҶӮЁН
Гулмадов Ф., Қурбонов М.
15-24

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

УСУЛҲОИ ТАЪЛИМИ ХИМИЯ ДАР МУАССИСАИҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ ВОБАСТА БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ
Бобизода М., Файзуллоева М.М.
25-31
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВОГО ЭКЗАМЕНА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Джонмахмадова Г.Ш.
31-38
РОЗӢ – КИМИЁДОНИ БУЗУРГИ МАШРИҚЗАМИН
Идрисов Т.Ч., Червякова Е.Я.
38-44
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Файзализода Б.Ф.
44-50
МАФҲУМ ВА УСУЛҲОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ
Окимшоева Р.С.
51-56
ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАРБИЯИ ЭКОЛОГӢ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ
Зулфонов Б.
56-61
ТАРБИЯИ АХЛОҚИЮ МАЪНАВӢ – ОМИЛИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ ХОНАНДАГОН
Файзуллоева И.
61-64
МОТИВИРОВАНИЕ ПОИСКОВО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Абдулло-зоде М.И.
65-70
ВОҚЕИЯТИ ВИРТУАЛӢ ДАР ТАҲСИЛОТ
Сафаров С.С.
70-74
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ПРИЗНАКАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
Абдурахмонов Г.Н.
74-81
САЛОҲИЯТИ ФАРМАТСЕВТ ДАР АСОСИ ТАШАККУЛЁБИИ САЛОҲИЯТИ ФАННӢ (ДАР АСОСИ ОМӯЗИШИ ФАННИ “ХИМИЯИ УМУМӣ ВА ғАЙРИОРГАНИКӣ” ДАР МАКОТИБИ ОЛИИ ФАРМАТСЕВТИИ ҶУМҳУРИИ ТОҷИКИСТОН)
Бобизода М., Раҷабов У.Р., Азаматов А.К.
81-94
ИНТИХОБИ КАСБ ОМИЛИ БЕҲТАР ГАРДОНИДАН ДАР ҲАЁТИ ОЯНДА
Сафарова М.Д.
94-98
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Ниёзбокиев С.К.
98-102
ШАРОИТИ ПЕДАГОГИИ АМАЛИГАРДОНИИ АЛОҚАМАНДИИ БАЙНИФАННӢ ДАР ТАҲСИЛОТИ ГРАФИКӢ
Боев М.Б.
102-108

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

ҲАМКОРИИ МАКТАБ ВА ОИЛА – ЗАМИНАИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ ХОНАНДАГОН ДАР ОМӮЗИШИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР
Мирбобоева Б.
109-113
НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ КОМПЮТЕРӢ ДАР САЛОҲИЯТҲОИ КАСБИИ ИҚТИСОДЧӢ
Қодиров А., Қаландаршоев С.
114-118
НАҚШИ САЛОҲИЯТҲОИ КАЛИДӢ ДАР КОРБУРДИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ
Сафаров М.С.
118-122