BULLETIN AET 2020 -2 (35)

CONTENTS

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ИНИЦИАТИВЫ И ЗАБОТА ЛИДЕРА НАЦИИ – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Каримзода М.Б.
9-15
СИФАТИ ТАҲСИЛОТ: МАФҲУМ, ДАСТОВАРД, МУШКИЛОТИ ТАТБИҚ ВА АРЗЁБИИ ОН
Имомназаров Д.
15-22

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

ҲАМБАСТАГИИ БАЙНИ ФАСЛҲО ДАР ОМӮЗИШИ ФАННИ ХИМИЯИ УМУМӢ ВА ҒАЙРИОРГАНИКӢ БАРОИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ФАННИИ ФАРМАТСЕВТ ВА МОДЕЛИ НАЗАРИЯВИИ ОМӮЗИШИ КАСБИИ ОН
Бобизода М., Раҷабов У.Р., Азаматов А.К.
23-27
ВОСПИТАТЬ ЯРКУЮ ЛИЧНОСТЬ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
Каримова И.Х., Пирова С.Н.
27-30
ПРИМЕНЕИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В 9 КЛАССЕ
Бандаев С.Г.
30-36
НИШОНАҲОИ МУҲИМТАРИНИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ
Гадоев Б.
36-40
СИФАТИ ТАҲСИЛОТ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК
Мирзоева Р.Б.
41-44
ОИД БА МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ҒАНИГАРДОНИИ ТАҶРИБАИ МАЪНАВӢ-АХЛОҚИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР МУҲИТИ БИСЁРФАРҲАНГИИ ТАҲСИЛОТИИ МАКТАБИ ОЛӢ
Қурбонов М.
44-51
ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЬНОГО ЗДАНИЯ И УЧЕБНОГО КЛАССА
Мухиддинзода Б.
51-57
АҚИДАҲОИ ИҶТИМОӢ-ФАЛСАФӢ ВА ПЕДАГОГИИ УМАРИ ХАЙЁМ
Маҳкамов Д., Ҳакимова М.Н.
57-64
ВАЗЪ ВА МУШКИЛОТИ МАВҶУДА ДАР ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМИ ФАННИ ФИЗИКА (ДАР МИСОЛИ МУАССИСАҳОИ ТАҳСИЛОТИ УМУМИИ ҶУМҳУРИИ ТОҷИКИСТОН)
Убайдов А.А.
64-68
КАЛИМА ВА ИБОРАҲОИ НАВ ДАР ШЕЪРИ БОЗОР СОБИР
Нозимов А.А., Шаҳлои А.Т.
68-72
ТАТБИҚИ ПРИНСИПҲОИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ ҲАМЧУН ОМИЛИ ИНКИШОФИ ЛАЁҚАТИ АҚЛИИ КӮДАК
Камолзода С., Абдураҳмонов Г.Н.
72-77
ҲАМКОРИИ ОИЛА ВА МАКТАБ ДАР РУШДИ ТАФАККУРИ ХОНАНДАГОН
Зулфонов Б.
77-81
РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЫ
Джонмахмадова Г.Ш.
81-86

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

МЕТОДИ НАВИ ГУЗАРОНИДАНИ КОРҲОИ САНҶИШӢ АЗ ФАНҲОИ “МАТЕМАТИКА” ВА “ИНФОРМАТИКА” БО ИСТИФОДА АЗ КОМПЮТЕР ВА БАРНОМАҲОИ КОМПЮТЕРӢ
Назаров А.П.
87-92
ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИРИ ТАЪЛИМ ДАР МАКТАБҲОИ КАМНУФУС
Мирбобоева Б.
92-97
НАВЪҲОИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ПЕДАГОГӢ ВА ТАҲРЕЗИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Риоев А.М.
98-103
ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ИТТИЛООТИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Абдулозода Н.
104-108
АСОСҲОИ ПЕДАГОГИИ ТАШХИС ВА АРЗЁБИИ НАТИҶАҲОИ САЛОҲИЯТНОКИИ ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ
Мирзоев Д.Х., Файзализода Б.Ф.
108-117