BULLETIN AET 2019 -3 (32)

CONTENTS

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЗАБОН ВА ЗАБОНДОНӢ
Аминов С.
9-14
ДАР ҲОШИЯИ “ЗАБОНИ МИЛЛАТ – ҲАСТИИ МИЛЛАТ”
Каримова Д.
14-16

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ И СТРАТЕГИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Бобизода Г.М., Сафарзода С.
17-23
ОБУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
Бобизода Г.М., Утилова А.М.
23-27
О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКОТОРЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В 11 КЛАССЕ ПО ХИМИИ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Бобизода Г.М., Собиров Х.М., Собиров М.М.
28-31
НАКУҲИШИ НОДОНӢ ДАР “ШОҲНОМА”-И ФИРДАВСӢ
Амонӣ С.
31-35
АКТУАЛЬНЫЕ УРОКИ СОВЕТСКОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Каримзода М.Б.
35-43
МАХСУСИЯТИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ҒАЙРИТАХАССУСӢ ВА МУШКИЛОТИ ОН
Ҳасанов Ф.З.
43-47
ОИД БА ЯК УСУЛИ МУҚОИСА КАРДАНИ БУЗУРГИҲОИ ҲАМГУН ДАР ТАҲЛИЛИ НАТИҶАҲОИ СУБТЕСТҲОИ ИМТИҲОН
Назарзода Р.С.
47-51 

 

НАҚШИ ТАРБИЯИ ҲУҚУҚӢ ДАР ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ШАХСИ ИНСОНДӮСТ
Қаюмова Т., Саторова М.
51-56
ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Джонмахмадова Г.Ш.
57-62

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ БОЗИИ ТАЪЛИМИИ РАНГПУРКУНӢ
Комилов Ф.С., Тағоев Ш.Х.
63-69
ИСТИФОДАИ БАРНОМАҲОИ КОМПЮТЕРӢ ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ ( ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ)
Риоев А.
69-73
ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ТАХАССУСӢ ВА РОҲҲОИ ТАКМИЛИ ОН
Қаландаров А., Қаландарова М.А.
74-81
ТАЪЛИМИ ЛЕКСИКА ВА ТАРҶУМАИ МАТНҲОИ СОҲАВӢ
Сулаймонова Н.С.
81-85
КОР БО МАТНҲОИ АНГЛИСӢ ВА АҲАМИЯТИ ОНҲО ДАР РУШДУ ТАКОМУЛИ МАЛАКА ВА МАҲОРАТИ ЗАБОНОМӮЗОН
Моҳираи С.
85-88

ПСИХОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ТАҲЛИЛИ РАҲЁФТҲОИ ИЛМИИ ОМӮЗИШИ ИНКИШОФИ ПСИХОФИЗИОЛОГӢ ДАР СИННИ НАВРАСӢ
Бобобекзода М.А.
89-95
МАВҚЕИ ОСОРХОНАИ МАКТАБӢ ДАР ТАРБИЯИ ВАТАНДӮСТИИ ХОНАНДАГОН
Умедаи Х., Махкамова Г.
95-98