BULLETIN AET 2019 -1 (30)

CONTENTS

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

РУССКИЙ ЯЗЫК – ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Каримова И.Х., Хакимова Д.С.
9-12
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ДОИСЛАМСКОГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО ПЕРИОДА И ОБОСНОВАННОСТЬ ИХ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Каримзода М.Б.
12-20 

 

МАФҲУМИ “ЭКСТРЕМИЗМ” ВА “ТЕРРОРИЗМ”
Амонӣ С., Зиёев О.
20-26
АҲАМИЯТИ ТАРБИЯВИИ “МАКТУБОТ” ВА “МАҶОЛИСИ САБЪА”-И МАВЛОНО ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ
Наҷмиддинова У.
26-32
РОҲҲОИ ИСТИФОДАИ УСУЛИ ЛОИҲАҲО ДАР ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА
Қурбонов С., Юлдошева Р.
32-36
ВОСПИТАНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА
Абдурахмони М.
37-43
ОМӮЗГОР ВА САЛОҲИЯТҲОИ КАСБИИ Ӯ
Исоев А.
43-46

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

МЕТОДИКАИ ТАДРИСИ АШЪОРИ ҒИНОӢ ВОБАСТА БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ ДАР КУРСИ ТАЪРИХИ АДАБИЁТ
Исрофилниё Ш.Р., Бобоева З.
47-52
МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ – АСОСИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶӮЁН
Қаюмова Т.
53-58
РУШДИ САЛОҲИЯТҲОИ МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОН ТАВАССУТИ КОРБУРДИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ДАР ДАРСҲОИ АДАБИЁТ
Нумонзода М.Н.
59-63
НАҚШИ МАҲФИЛҲОИ ФАННӢ ДАР ТАШАККУЛИ ТАФАККУРИ ИНТИҚОДИИ ХОНАНДАГОН
Аҳмадбекова А.
63-68
УСУЛИ ФАЪОЛ – ОМИЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМ
Иноятова Г.
69-73
ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Ходжаева Т.Ч.
73-76

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАВРУЗ

ШАРҲИ ВОЖАИ “ЛОЛА” ДАР ЧАНДЕ АЗ ФАРҲАНГҲО (ДАР РОБИТА БА САЙРИ ГУЛИ ЛОЛА)
Аминов С.
77-83
РИСОЛАТИ НАВРӮЗИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ
Амонӣ С.
83-87
ТАҶЛИЛИ НАВРӮЗ ДАР КИШВАРҲОИ ШАРҚИ МИЁНА
Умарова Б.
87-90

ОЦЕНИВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

АРЗЁБИИ ДОНИШ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИИ МУОСИР
Сафаров М.
91-96