BULLETIN AET 2018 -3 (28)

CONTENTS

ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

ҚОИДАҲОИ ИМЛОИ ЗАБОН ВА МУШКИЛОТИ УСТОДОН
ШЕРБОЕВ С.
7-16
ДУРДОНАҲОИ ЭҶОДИЁТИ ОРИФИ БУЗУРГ
АМОНӢ С.
16-19
МАВҚЕИ САНЪАТҲОИ БАДЕӢ ДАР ФАРДИЁТИ САЪДИИ ШЕРОЗӢ
АМОНОВА М. Н.
20-29
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ИДЕИ ПАТРИОТИЗМА В «ШАХНАМЕ» АБУЛКОСИМА ФИРДОУСИ
КАЮМОВ М. Дж.
29-34

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

ХУСУСИЯТ ВА СОХТОРИ ҚИСМҲОИ ИМТИҲОНИ ТЕСТӢ ДАР ИМТИҲОНҲОИ МАРКАЗОНИДАИ ДОХИЛШАВӢ
НАЗАРОВ Р. С.
35-42
НАҚШИ ҲАМКОРИИ МАКТАБ, ОИЛА ВА ҶОМЕА ДАР ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ ҲАЁТИИ ХОНАНДАГОН
АБДУРАШИТОВ Н. Ф.
42-49

КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ ТАДЖИКИСТАНА
ДРОЗДЕНКО Л. А.
50-54
ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТ – ОМИЛИ МУҲИММИ СИФАТИ КОРҲОИ ИЛМИЮ ТАҲҚИҚОТӢ
ХУШҚАДАМОВА Ш.
55-58

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГӢ- ОМИЛИ РУШДИ СИФАТИ ТАҲСИЛОТ
ҒИЁСИЕВ М., ЭГАМБЕРДИЕВ С.
59-62
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ
ШЕВЧЕНКО О. Н.
62-66
ТАТБИҚИ РАВАНДҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ОСОРХОНАҲОИ МАКТАБИИ ҶУМҲУРӢ
МУЪМИНОВА Х., МАМАДНАЗАРОВА М.
67-70
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ
НОРОВА З. И.
71-75

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

САНГТӮДА – ОРОМГОҲИ БУЗУРГОН
МИРЗОЕВА Р. Б.
76-81

ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

НАҚШИ НИҲОДҲОИ МАСЪУЛ ДАР ТАРБИЯИ ХОНАНДАГОН
УМАРОВА Б.
82-85
ҶОЙГОҲИ НАСЛИ СОЛИМ ДАР ҶОМЕА
ФАРЗОНАИ Ҷ.
86-89